ANTALYA TAHA YAPI İZOLASYON A.Ş
Ankara Maliye Bakanlığı Binası

Ankara Maliye Bakanlığı Binası

Temel Ve Perde İzolasyonu

Temel İzolasyonu 20000 m2 membran 

Perde İzolasyonu 8900 m2 membran